• Decrease font size
  • Default font           size
  • Increase font size
Wagenbouwers
Belangrijke Data

Dinsdag 3 Maart
Eerste Bijeenkomst met alle potentiële bouwgropen bij het Wapen van Drenthe 20:00 uur.

Zaterdag ? Mei
Afhalen van de onderstellen tussen 11:00 en 12:00 uur bij de loods van de Vereniging voor Volksvermaken

Dinsdag 18 Augustus
Rondbrengen drinken voor bouwgroepen

Dinsdag  25 Augustus
Rondgang met bloemenmonsters voor het bestellen van de dahlia's.
Maandag 7 September
Verplichte bijeenkomst voor Juryleden om 19:00 bij Het Wapen van Drenthe.

??? September
Opleiding verkeersregelaars om 20:15 in het Wapen van Drenthe

Donderdag 17 September
Bezorging bestelde dahlia's

Zaterdag 19 September
Om 13:30 de middag parade en om 19:00 uur de avondparade

Zondag 19 September
Het ophalen van de paradewagens vanaf 16:00 uur

Zaterag 26 September
Inleveren afval

Zaterdag 3 Oktober
Inleveren onderstellen, hesjes verkeersregelaars, brandblussers en afvalcontainers tussen 11:00 en 12:00 uur bij de loods van Volksvermaken

Zaterdag 7 November
Dia-avond in de Pompstee om 20:00 uur

 

 
Bindende voorwaarden en informatie

Afmetingen van de praalwagen

Lengte: 12,00 meter
Hoogte: 5,00 meter
Breedte: 4,00 meter
De hoogte van de onderkant van de wagen en straat moet tenminste 25 centimeter zijn.

Afwijkingen van de vastgestelde maatvoering mag alleen in overleg met het bestuur van de Vereniging, mits dit geen consequenties heeft voor de voortgang van de parade (het mag dus niet leiden tot vertragingen en/of opstoppingen)

Technische “snufjes”waardoor bijvoorbeeld de hoogte tijdelijk kan worden vergroot tot en met 6 meter wordt toegestaan
Trekkend voertuig van de wagen
Indien het trekkend voertuig een motorvoertuig is, moet het een tractor zijn”.

Levende Have
Het gebruik van levende have op en of bij de wagens is niet toegestaan.

Alcohol gebruik
Het is voor de bestuurd(st)ers van de voertuigen verboden alcohol te nuttigen tijdens de parade.

Verstrekken eten en of drinken aan derden
Vanaf de praalwagen en of bijbehorende deelnemers mogen geen etenswaren en of drinken worden aangeboden aan toeschouwers en of andere niet bij de groep behorende mensen.

Reclame-uitingen
Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan reclame te maken voor wie en of voor welke product dan ook.

Herkenbaarheid van de praalwagen
Voorafgaand aan de praalwagen wordt een door de Ver.v.Volksvermaken beschikbaar gesteld bord “gedragen” met daarop de vermelding van het onderwerp en naam van de praalwagen (Dit betekent dat de persoon die ongeveer 10 meter voor de wagen uit loopt neutraal is en dat het bord niet opgenomen wordt in het ontwerp/entourage van de wagen.)

Contactpersonen:

- Cor van der Steeg 06-54344659 (bouwtechnische zaken)
- Rik van der Es 06-15007229 (secretariaat)
- Henk Halsema 050-5016607 (financiën)

 

Ter informatie:

De bouwgroep dient zelf voor een onderkomen (bouwplaats) te zorgen. De Vereniging voor Volksvermaken is bereid daar waar nodig en mogelijk ondersteuning te bieden bij het zoeken naar een passend onderkomen.

Alle bouwgroepen krijgen een schriftelijke uitnodiging voor dinsdag 5  maart voor een bijeenkomst met de VVVo om 20.00 uur in het Wapen van Drenthe. In de uitnodiging staan naast de datum, tijdstip en locatie van de bijeenkomst ook het voor dat jaar gelden motto van de parade. De bouwgroepen kunnen dan alvast een keuze maken voor hun onderwerp. De volgorde voor het bepalen van het onderwerp gaat als volgt:
- Nieuwe bouwgroepen krijgen als eerste de gelegenheid een onderwerp te kiezen.
- Daarna krijgen de scholen de keuze hun onderwerp te bepalen, waarbij scholen die in het voorgaande jaar geen prijs hebben behaald eerst mogen kiezen, waarna achtereenvolgens de nummer drie, dan nummer twee en daarna nummer één hun onderwerp mogen bepalen.
- Daarna krijgen de in de buurten, verengingen enz. de gelegenheid hun onderwerp te bepalen in dezelfde volgorde als bij de scholen.

Door de Vereniging voor Volksvermaken worden onderstellen voor de praalwagens ter beschikkinggesteld, die op een vooraf afgesproken tijdstip en datum kunnen worden afgehaald en na gebruik weer bij de VVVo op een daarvoor aangegeven dag en tijdstip dienen te worden terugbezorgd.

Via de Vereniging voor Volksvermaken kunnen bloemen (dahlia’s)  ter verfraaiing van de wagen worden besteld. Volksvermaken komt tijdig met monsters van de verschillende kleuren bij  langs de wagenplaatsen. De prijs voor de bloemen bedraagt waarschijnlijk – evenals voorgaande jaren € 0,01 De aan de VVVo in rekening gebrachte meerprijs en BTW door de leveranciers van de bloemen komt voor rekening van de VVVo.

Via de VVVo kunnen zonodig spijkers worden besteld voor het vastprikken van de bloemen. Aan de afnemers zal de kostprijs worden berekend.

De startvergoeding van de VVVo wordt jaarlijks vastgesteld, evenals de vergoeding die wordt verkregen van de Stichting Jaarbeurs van het Noorden en de Zakenkring Roden. Voor 2013 bedraagt de startvergoeding voor voor scholen en nieuwe bouwgroepen is: € 1.500. Voor verenigingen, buurten ed. ( m.u.v. scholen) is € 1.400

Voor zover nog niet op de bijeenkomst kenbaar gemaakt kan een voorschot worden verkregen, hiervoor moet men contact opnemen met de  penningmeester van de VVVo t.w. Henk Halsema  ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) tel. 050- 5016607 Alle bouwgroepen (nieuwe  & bestaande) kunnen een voorschot krijgen van ten hoogste €  600
De eindafdracht wordt verrekend op de dag dat de onderstellen en andere geleende materialen zoals brandblusser, afvalcontainer enz. zijn ingeleverd, mits de bouwplaats schoon en correct is opgeleverd. (cursief gedeelte is vernieuwd) Het bedrag wordt verrekend met de eventueel bestelde bloemen.

Er vinden twee optochten plaats, te weten een middagoptocht en een avondoptocht. De middagoptocht start om 13.30 uur de avondoptocht om 19.00 uur

Er worden geen geldprijzen en/of waardebonnen uitgereikt. Iedere wagen neemt deel aan de jurering en krijgt een beoordeling. Voor de te behalen prijzen wordt de parade in twee categorieën onder verdeeld, t.w.
A:     Scholen
B:     Wijken, buurten en verenigingen
Er wordt per categorie een 1e, 2e en 3e prijs uitgereikt. Daarnaast is er één ereprijs voor de beste 1e prijs. Alle andere wagens krijgen een eervolle vermelding.

Ereprijs
De prijs wordt tijdens de zgn. dia-avond (1 nov. in 2014) avond bekend gemaakt.

Originaliteitprijs
De vakjury kan één originaliteitprijs uitreiken, deze prijs wordt uitgereikt na afloop van de 1e omloop en vooraanvang van de 2e omloop.

Publieksprijs
Tijdens de middagparade wordt door de VVVo 1000 kaarten verspreid onder het aanwezige publiek waarop kan worden aangekruist welke wagen men het mooist vind. Deze kaarten worden geteld en de winnaar ontvangt op de zogenaamde dia-avond (1 nov. 2014) de publieksprijs.

Verlichtingsprijs
Tijdens de avondparade is er een speciale jury die de wagens beoordeeld op de verlichting, hiervoor is één prijs beschikbaar, de prijs wordt tijdens de zgn. dia-avond (2 nov. in 2013) avond bekend gemaakt.

Entertainmentprijs
De entertainmentprijs wordt bepaalt door de vakjury en op de dag zelf bekend gemaakt, de bokaal wordt op de dia-avond (1 nov. 2014) uitgereikt.

Aan Kinderen die op de wagens plaatsnemen als zijnde figuranten ontvangen een herinneringsvaantje

Op zaterdag 2 november is er een gezellige avond voor alle medewerkers aan de wagens, waarop dia’s van alle deelnemende wagens worden vertoond.  Tevens worden de namen publiek- en de verlichtingsprijs uitgereikt.

De Rodermarktparade wordt gevormd door alle paradewagens en muziekcorpsen tezamen. De VVVo stellen uw deelname daarom zeer op prijs. Zonder jullie is het organiseren van een dergelijk evenement, waar tienduizenden bezoekers op af komen, niet mogelijk. U mag (of moet) best trots zijn op het feit dat u onderdeel uitmaakt van de Rodermarktparade. Wij van de VVVo zijn dat wel op jullie. Beleef dan ook zoveel mogelijk plezier aan de bouwperiode en de Rodermarktparade.

 

Meedoen is belangrijker dan winnen, ook al moeten er winnaars zijn!!

 
Jurering Rodermarktparade

De jurering geschiedt volgens het zogenaamde songfestivalsysteem, d.w.z. iedere bouwgroep vaardigt een jurylid af, in principe de ontwerper. Heeft de desbetreffende ontwerper meer wagens ontworpen, die aan de parade deelnemen dan mag hij/zij geen jurylid zijn en moet de bouwgroep iemand anders afvaardigen. Juryleden mogen de eigen wagens niet beoordelen
 

Het jurylid krijgt een overzicht waarop cijfers tussen 1 en 10 kunnen worden ingevuld als zijnde een waarderingscijfer voor de onderdelen:

A:         Uitvoering motto

B:         Vormgeving

C:         Kleur

D:         Techniek

E:         Kleding en/of Entertainment

F:         Algemene indruk

De cijfers, die gegeven zijn voor de onderdelen A t/m F, worden opgeteld en gedeeld door het aantal onderdelen (6). Dit resultaat, het gemiddeld cijfer, vult men in op de beoordelingstaat, die tevens wordt voorzien van een handtekening. Alle formulieren dienen binnen een half uur na afloop van de middagparade worden ingeleverd op een daarvoor aangegeven plaats. Formulieren die te laat binnen komen kunnen – naar het oordeel van de vakjury – worden geweigerd.

Het gezamenlijk cijfer gegeven door de vakjury (3 pers.) wordt opgeteld bij het gemiddeld cijfer gegeven door juryleden afgevaardigd door de bouwgroepen en gedeeld door de factor twee (2).

De vakjury heeft de bevoegdheid extreem afwijkende jurybeoordelingen niet te accepteren.

Bij gelijke uitslag is het oordeel van de vakjury doorslaggevend voor de eindrangschikking.

 

Let wel:

De VVVo en de vakjuryleden vinden de zes te jureren onderdelen dusdanig belangrijk, dat voor ieder afzonderlijk onderdeel een cijfer moet wordt gegeven.

Jaarlijks (enkele weken voordat de parade zal plaatsvinden) worden de door de bouwgroepen afgevaardigde juryleden ‘bijgepraat’ en voorgelicht door de ‘vakjuryleden’ van de VVVo  op de zogenaamde instructiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is er ruimte voor het stellen van vragen en zal de vakjury de te jureren onderdelen toelichten. Uiterlijk op de instructiebijeenkomst dienen de namen bekend te zijn van het eerste jurylid en het reserve-jurylid. Het jurylid en het reserve-jurylid zijn verplicht de instructiebijeenkomst bij te wonen. Een jurylid dat niet de instructiebijeenkomst heeft bijgewoond kan niet als jurylid fungeren. Deze verplichting geldt elk jaar opnieuw, dus ook als men eerder als jurylid heeft gefungeerd, want de inbreng van “ervaren” juryleden is gewenst.

De jurybijeenkomst is in 2014 op maandag 25 augustus

aanvang 20.00 uur in het “Wapen  van Drenthe”