Beste leden,

Op 18 maart 2022 staat de Algemene Ledenvergadering gepland en daar zijn inmiddels de uitnodiging en agenda naar de leden opgestuurd. Echter was de agenda onvolledig en willen we onze leden we via dit medium informeren met de juiste en volledige agenda.

 

Agenda 83e algemene ledenvergadering Vereniging voor Volksvermaken Roden.
d.d. 18-03-2022, 20:00 uur,
Hotel-Restaurant “Het Wapen van Drenthe” te Roden.  

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 17 september 2020.
 4. Jaarverslagen VVVo en St. Kinderboerderij 2020 en 2021.
 5. Financieel verslag VVVo 2020 en 2021 en begroting 2022.
 6. Financieel verslag St Kinderboerderij 2020 en 2021 en begroting 2022.
 7. Verslag kascommissie Eric Roossien en Rolf Swart.
 8. Verkiezing nieuw lid kascommissie die samen met Eric Roossien de kascontrole zal uitvoeren over het jaar 2022.                                                              Bestuursverkiezing:                                                                                                                  Aftredend en herkiesbaar: Egbert de Rink en Jan Herman Kunst. Tegenkandidaten dienen tenminste door 3 leden schriftelijk te worden opgegeven aan het secretariaat, voor 8 maart 2022, voorzien van een bereidheidverklaring van de kandidaat.
 9. Jaarprogramma 2022.
 10. Vaststelling contributie 2023.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting

 

X