Het bestuur van de Vereniging voor Volksvermaken Roden wil u van harte uitnodigen voor de 82e algemene ledenvergadering op donderdag 17 september 2020 om 20:00 uur in Hotel Eetcafé “Onder de Linden” te Roden” te Roden.

Om aanwezig te kunnen zijn dient u, in verband met de geldende Corona-maatregelen, uw komst aan te melden. Stuur uw opgave voor 14 september naar: info@volksvermaken.nl.

Agenda 82e algemene ledenvergadering, Vereniging voor Volksvermaken Roden.
d.d. 17-9-2020, 20:00 uur, Hotel Eetcafé “Onder de Linden” te Roden

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 22 maart 2019.
 4. Jaarverslagen VVVo en St. Kinderboerderij 2019.
 5. Financieel verslag VVVo 2019 en begroting 2020.
 6. Financieel verslag St Kinderboerderij 2019 en begroting 2020.
 7. Verslag kascommissie André Postma en Rolf Swart.
  Verkiezing nieuw lid kascommissie die samen met Rolf Swart de kascontrole zal uitvoeren over het jaar 2020.
 8. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en niet herkiesbaar: Jaroen Cazemier
  Te benoemen bestuursleden: Andre Postma
  Tegenkandidaten dienen door tenminste 3 leden schriftelijk te worden opgegeven aan het secretariaat, voor 14 september 2020, voorzien van een bereidverklaring van de kandidaat.
 9. Jaarprogramma 2020.
 10. Vaststelling contributie 2021.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.
X